Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheidsbereik voorwaarden, gelding

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten van www.printparadijsevers.nl aan hierna "de Afnemer") alsmede op de uitvoering daarvan.


1.2 Onder "(de) consument" wordt hierna de natuurlijk persoon verstaan, die goederen koopt of dienst afneemt van www.printparadijsevers.nl en daarbij niet in de uitoefening van beroep of bedrijf handelt.

1.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de (potentiële) Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden.

1.4 Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de Afnemer slechts een beroep worden gedaan indien en in zoverre deze door www.printparadijsevers.nl schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

2.1 Alzijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de Afnemer zijn onherroepelijk.

2.2 www.printparadijsevers.nl is pas gebonden indien zij de order schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering is begonnen.

2.3 Onjuistheden in de orderbevestiging van Printparadijsevers dienen binnen 3 dagen na de datum van de orderbevestiging schriftelijk aan ons te worden bericht, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven en de Afnemer daaraan gebonden is.

2.4. Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden Printparadijsevers alleen indien zij dit schriftelijk heeft bevestigd.

2.5 Deze algemene voorwaarden zijn op eventuele wijzigingen van de overeenkomst integraal van toepassing.

Artikel 3

3.1 Alle opgaven door ons  van hoeveelheden, kleuren, kwaliteit, prestaties en/of andere aanduidingen met betrekking tot haar producten worden met zoveel mogelijk zorg gedaan. www.printparadijsevers.nl  kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. De Afnemer dient de overeenstemming met door ons opgegeven of met ons overeengekomen hoeveelheden en/of andere aanduidingen bij inontvangstneming van de producten te controleren. Opgaven van Printparadijsevers betreffende hoeveelheden, kleuren, kwaliteit, prestaties e.d. gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend. Wij zijn en blijven   gerechtigd niet de bestelde maar gelijkwaardige producten te leveren, voor zover het gebruik voor het doel dat in de overeenkomst is voorzien hierdoor niet nadelig wordt beïnvloed.

3.2 Afbeeldingen, beschrijvingen, catalogi, reclamemateriaal, op de website weergegeven informatie en aanbiedingen binden www.printparadijsevers.nl  niet.

Artikel 4 Intellectuele eigendomsrechten

4.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de producten en de benamingen daarvan, en met betrekking tot alles wat Printparadijs Evers  ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen verpakkingen, handleidingen, reclamemateriaal en afbeeldingen, komen toe aan ons.

De afnemer mag zaken zonder uitdrukkelijke toestemming van Printparadijsevers niet voor derden toegankelijk maken, openbaar maken, zelf of via derden gebruiken of vermenigvuldigen, maar verkrijgt slechts een persoonlijke gebruikslicentie.
4.2 De Afnemer vrijwaart v voor alle schade en kosten in verband met eventuele inbreuken op rechten van derden door uitvoering van een door Afnemer verstrekte opdracht.

4.3 Het is de Afnemer niet toegestaan om gebruik te maken van de handelsnamen, merken, logo's en andere aanduidingen van , tenzij de Afnemer hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons  ontvangt. In dit laatste geval zal de Afnemer zich houden aan de richtlijnen en instructies met ons  betrekking tot het gebruik van de merken, logo's en andere aanduidingen van ons.

Artikel 5 Prijzen, prijswijzigingen, annuleringen

5.1. Door Printparadijs Evers  opgegeven of met ons  overeengekomen prijzen zijn inclusief verpakkingskosten en transportkosten, maar exclusief BTW, in- en uitvoerrechten, accijnzen en andere belastingen of heffingen opgelegd of geheven met betrekking tot de producten.

Wij zijn gerechtigd om voor orders beneden een door ons  vastgestelde omvang een toeslag voor administratiekosten en/of transportkosten in rekening te brengen overeenkomstig de daarvoor ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bij ons geldende regeling.

5.3 Indien na het aanbod en/of het tot stand komen van een overeenkomst kostprijsbepalende factoren wijzigen, zijn wij gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen.
5.4 Annuleringen van order die eenmaal in productie genomen is onmogelijk . Als er één artikel een latere status heeft dan in de eerste zin aangegeven, dan is een annulering van een bestelling niet meer mogelijk, ook niet als andere artikelen zich in een vroegere status bevinden.

Artikel 6 Uitvoering opdracht

6.1 Printparadijs Evers  voert alle opdrachten, voor zover niet schriftelijk, per fax of e-mail overeengekomen, uit op basis van de drukgegevens die de Afnemer heeft geleverd of overgedragen.De drukgegevens dienen in de door ons aangegeven gegevensformaten en volgens de richtlijnen voor drukgegevens aangeleverd te worden. Levert de Afnemer kopij in andere bestandsformaten aan, dan leveren wij haar dienst zonder enige kwaliteitsgarantie.

6.2 Printparadijs Evers  controleert nimmer de juistheid van gegevens die zij van de Afnemer ontvangt. Iedere aansprakelijkheid ter zake wordt hierbij uitgesloten.

6.3 Printparadijs Evers is niet verplicht stukken, gegevensdragers of andere voorwerpen die door Afnemer ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt aan hem te retourneren.

Artikel 7 Levertijd en aflevering

7.1 Opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Overschrijding van levertijd verplicht ons niet tot schadevergoeding en geeft de Afnemer niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten. De Afnemer is echter gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, indien en in zoverre ons niet binnen een door de Afnemer gestelde redelijke termijn alsnog uitvoering aan de opdracht heeft gegeven. Printparadijs Evers  is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd, behoudens indien en voor zover de Afnemer consument is.

7.2 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de nakoming van de overeenkomst door ons benodigde zaken. Indien ten gevolge van een wijziging van werkomstandigheden en/of de niet tijdige levering van door ons benodigde zaken vertraging ontstaat, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.

7.3 Printparadijs Evers  bepaalt de wijze waarop en door wie de producten worden vervoerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de Afnemer om een afwijkende wijze van transport verzoekt, komen de meerkosten verbonden aan deze wijze van transport voor rekening van de Afnemer

7.4 Indien de Afnemer de producten niet in ontvangst neemt dan wel deze niet komt/laat afhalen, worden deze zolang wij dat wenselijk acht voor rekening en risico van de Afnemer opgeslagen Printparadijs Evers  heeft in dit geval, evenals bij iedere andere (toerekenbare) tekortkoming van de Afnemer, te allen tijde de bevoegdheid om hetzij nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, een en ander onverminderd haar rechten op vergoeding van de geleden schade en de gederfde winst, de kosten van de opslag daaronder begrepen.

7.5 Printparadijs Evers is niet verplicht om een verzoek van de Afnemer tot her- of nabezorgen te honoreren. Gaan wij  daartoe toch over, dan zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de Afnemer.

7.6 Printparadijs Evers is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.

Artikel 8 Overmacht

8.1 Indien P.P door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Afnemer heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

8.2 Onder overmacht zijn mede te verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, werkstakingen, brand, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, storende wettelijke bepalingen, beperkingen van invoer/uitvoer, door Printparadijs Evers  onvoorziene problemen bij productie of transport en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van P.P. afhankelijk is, zoals de niet of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door P.P. zijn ingeschakeld.

8.3 Indien sprake is van een overmachtsituatie is P.P  bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de overmachtsituatie langer dan 4 weken duurt, dan is ook de Afnemer bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden.

8.4 Indien P.P  bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 9 Risico-overgang, verzending

9.1 Het risico ten aanzien van voor de Afnemer vervaardigde of aan deze te leveren producten gaat over op de Afnemer bij afgifte aan de expediteur, de vervoerder of de anders voor de uitvoering van de verzending bestemde derde. Dit geldt ook bij deelleveringen of wanneer P.P. nog andere prestaties op zich genomen heeft. Indien de verzending door toedoen van de Afnemer wordt vertraagd, gaat het risico over op de Afnemer op het moment dat P.P. de producten verzendklaar meldt. Bij een consumentenkoop waarbij de zaak bij de koper wordt bezorgd, is de zaak voor het risico van de koper vanaf het moment dat de koper of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de zaak heeft ontvangen. In geval de koper een vervoerder aanwijst en de keuze voor deze vervoerder niet door de verkoper wordt aangeboden, gaat het risico over op de koper op het moment van ontvangst van de zaak door de vervoerder.

9.2 Indien de Afnemer de producten niet in ontvangst neemt dan wel deze niet komt/laat afhalen, worden deze zolang P.P. dat wenselijk acht voor rekening en risico van de Afnemer opgeslagen. P.P.  heeft in dit geval, evenals bij iedere andere (toerekenbare) tekortkoming van de Afnemer, te allen tijde de bevoegdheid om hetzij nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, een en ander onverminderd haar rechten op vergoeding van de geleden schade en de gederfde winst, de kosten van de opslag daaronder begrepen.

9.3 P.P. is niet verplicht om een verzoek van de Afnemer tot her- of nabezorgen te honoreren. Gaat B daartoe toch over, dan zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de Afnemer.


Artikel 10 Garantie, reclamaties, gebreken

rden alleen geleverd op vooruitbetaling en diensten betalingstermijn per omgaande.

12.6 Facturen dienen onmiddellijk na ontvangst te worden betaald, voor zover geen andere betalingsvoorwaarden schriftelijk werden overeengekomen.

Artikel 13 Advisering

13.1 Alle door P.P. gegeven adviezen en door P.P. verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door P.P. te leveren producten zijn geheel vrijblijvend en worden door P.P. verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. P.P. verleent terzake geen enkele garantie.

13.2 Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door P.P. is  niet aansprakelijk. De Afnemer vrijwaart P.P.

tegen alle aanspraken van derden terzake, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van P.P.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

Printparadijs Evers draagt geen enkele zorg voor uw artikelen en u kunt geen schadevergoeding eisen over welke schade ook. Wij ontdoen ons van alle riscico's en handelen naar eer en geweten met de leverancier.    het niet dan wel niet correct en/of volledig opvolgen van door haar gegeven dan wel uitdrukkelijk op de verpakkingen van producten vermelde instructies en/of gebruiksaanwijzingen;
    het overpakken dan wel opnieuw verpakken van de producten;
    het in een andere dan de originele staat gebruiken of doorverkopen van de producten.


14.6 Indien P.P. op basis van haar op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortings- of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van dit recht ten onrechte is geschied, is P.P. jegens de afnemer die geen consument is niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade over te gaan, behoudens in geval van opzet of grove schuld harerzijds.14.8 De Afnemer vrijw haar werknemers en haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen tegen iedere aanspraak van derden, aanspraken gebaseerd op productaansprakelijkheid daaronder begrepen, in verband met de uitvoering door P.P. van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak, alsmede tegen de daaruit voor P.P.

Artikel 15 Vertegenwoordiging

15.1 Indien de Afnemer namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, taansprakelijk als ware hij zelf Afnemer.

Artikel 16 Elektronische factuur, wijzigen van facturen (alleen ondernemers)

16.1 De klant stemt in met het ontvangen van een via elektronisch weg verzonden factuur.

16.2 De door ons opgestelde facturen zijn geldend, onder voorbehoud van fouten. Wij kunnen tot maximaal zes weken na het openen van de factuur een nieuwe, gecorrigeerde versie van de factuur maken. De klant moet de correctie van de factuur schriftelijk, onder vermelding van de betreffende factuurposities, binnen de termijn van zes weken aan ons melden. Na het verstrijken van de termijn van zes weken wordt de factuur beschouwd als door de klant geaccepteerd. Correcties van de factuur zijn na het verstrijken van deze termijn niet meer mogelijk. Dit geldt ook voor correcties in de gegevens van de ontvanger van de factuur of het factuuradres. De termijn van zes weken heeft geen invloed op de verplichting tot het betalen van de factuur of de verplichting om gebreken binnen de in deze Algemene voorwaarden bepaalde kortere termijn te melden.

Artikel 17 Industriële eigendomsrechten en auteursrechten

17.1 De opdrachtgever is alleen aansprakelijk, wanneer door de uitvoering van zijn opdracht rechten van derden, in het bijzonder auteurs-, merk- of patentrechten en dergelijke worden geschonden. De opdrachtgever verklaart dat hij in het bezit is van de vermenigvuldigings- en reproductierechten van de ingediende stukken. De opdrachtgever stelt de opdrachtnemer vrij van alle claims van derden wegens een desbetreffende schending van het recht.

Artikel 18 Slotbepalingen

18.1 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. P.P. en de Afnemer zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepalin.2 Op alle overeenkomsten die door ons worden gesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Extra aandacht!!

Tijdens de sessies zijn alle trainingen op eigen risico. Healings en readings moeten voor aanvang overgeboekt worden.

Wij zijn op geen enkele grond dus niet verantwoordelijk voor uw situatie na afloop van de reading of healing. Alles is in zuivere energie besproken en doorgegeven. 

Annulering moet 24 uur van te voren doorgegeven worden. Bij niet vroegtijdige annulering wordt 50 procent in rekening gebracht. 

Het bestellen van drukwerk moet per direct overgeboekt worden.

En tevens  zullen alle facturen ook direct per bestelling overgeboekt moeten zijn er is geen annulering mogelijk zonder kosten.

En bij alle annuleringen healing, reading en van de trainingen zal vermeld staan dat u de helft kwijt bent aan kosten.

Wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor foute in drukwerk, en er kan niet gereclameerd worden over fouten alles wordt van te voren doorgenomen met u. 

Meest recente reacties

04.06 | 12:49

Hoi Monique,
Ik heb het geld overgemaakt.En is het mogelijk om 5 juni 2019 om 20.00 te bellen?
X Thera

17.05 | 10:37

Lieve Monique,
Heb €60,50 overgemaakt,
kunnen we bellen woensdag 22/5 11.00uur?
XxVera

Deel deze pagina